Watch Videos
Videos 1 - 20 of 1884
 
การเรียนรู้แบบบูรณาการที่โรงเรียนสัตยาสัย
20:06
Added: 596 days ago
From: mana
Views: 3366
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การเรียนในหนึ่งวันกับโรงเรียนสัตยาสัย
26:47
Added: 596 days ago
From: mana
Views: 4339
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
เริ่มต้นเรียนรู้อย่างมีคุณภาพกับโรงเรียนสัตยาสัย
28:10
Added: 596 days ago
From: mana
Views: 2698
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ O-NET
22:58
Added: 596 days ago
From: mana
Views: 3625
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
คลิปวิดีโอโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
04:27
Added: 611 days ago
From: mana
Views: 3756
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
เสวนา"แนวทางขับเคลื่อนนโยบายลกเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
01:36:24
Added: 612 days ago
From: mana
Views: 2950
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
เสวนาพิเศษการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
01:53:10
Added: 612 days ago
From: mana
Views: 2908
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
แนวทางบริหารจัดการเวลาเรียน:ภาพรวมทุกด้าน(ต่อ)
13:37
Added: 614 days ago
From: mana
Views: 3085
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน:"ภาพรวมทุกด้าน"
01:07:27
Added: 614 days ago
From: mana
Views: 3263
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ประชุมทางไกล รมว กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย
02:36:58
Added: 666 days ago
From: mana
Views: 4203
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ภาษาไทย ป.3 คำคล้องจอง
51:06
Added: 684 days ago
From: mana
Views: 2095
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ภาษาไทย ป.3 อักษร 3 หมู่ (ไตรยางค์)
28:07
Added: 684 days ago
From: mana
Views: 1524
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ภาษาต่างประเทศ ป.3 My daily activities
38:13
Added: 684 days ago
From: mana
Views: 1434
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ภาษาต่างประเทศ ป.3 Back to School
26:07
Added: 684 days ago
From: mana
Views: 1368
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
คณิตศาสตร์ ป.3 โจทย์ปัญหาการบวก
27:23
Added: 684 days ago
From: mana
Views: 1536
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
คณิตศาสตร์ ป.3 การเปรียบเทียบจำนวน
21:18
Added: 684 days ago
From: mana
Views: 1503
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 การทำความสะอาดรองเท้า
26:19
Added: 684 days ago
From: mana
Views: 1556
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated