Watch Videos
Videos 1 - 20 of 1804
 
การเรียนรู้แบบบูรณาการที่โรงเรียนสัตยาสัย
20:06
Added: 595 days ago
From: mana
Views: 3357
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การเรียนในหนึ่งวันกับโรงเรียนสัตยาสัย
26:47
Added: 595 days ago
From: mana
Views: 4327
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
เริ่มต้นเรียนรู้อย่างมีคุณภาพกับโรงเรียนสัตยาสัย
28:10
Added: 595 days ago
From: mana
Views: 2689
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ O-NET
22:58
Added: 595 days ago
From: mana
Views: 3617
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
คลิปวิดีโอโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
04:27
Added: 610 days ago
From: mana
Views: 3748
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
เสวนา"แนวทางขับเคลื่อนนโยบายลกเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
01:36:24
Added: 611 days ago
From: mana
Views: 2942
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
เสวนาพิเศษการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
01:53:10
Added: 611 days ago
From: mana
Views: 2900
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
แนวทางบริหารจัดการเวลาเรียน:ภาพรวมทุกด้าน(ต่อ)
13:37
Added: 613 days ago
From: mana
Views: 3072
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน:"ภาพรวมทุกด้าน"
01:07:27
Added: 613 days ago
From: mana
Views: 3257
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ประชุมทางไกล รมว กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย
02:36:58
Added: 665 days ago
From: mana
Views: 4199
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ภาษาไทย ป.3 คำคล้องจอง
51:06
Added: 683 days ago
From: mana
Views: 2091
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ภาษาไทย ป.3 อักษร 3 หมู่ (ไตรยางค์)
28:07
Added: 683 days ago
From: mana
Views: 1523
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ภาษาต่างประเทศ ป.3 My daily activities
38:13
Added: 683 days ago
From: mana
Views: 1431
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ภาษาต่างประเทศ ป.3 Back to School
26:07
Added: 683 days ago
From: mana
Views: 1363
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
คณิตศาสตร์ ป.3 โจทย์ปัญหาการบวก
27:23
Added: 683 days ago
From: mana
Views: 1533
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
คณิตศาสตร์ ป.3 การเปรียบเทียบจำนวน
21:18
Added: 683 days ago
From: mana
Views: 1502
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 การทำความสะอาดรองเท้า
26:19
Added: 683 days ago
From: mana
Views: 1551
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated