Watch Videos
Videos 1 - 20 of 1884
 
การเกิดอวัยวะและการเจริญหลังระยะเอ็มบริโอ
19:04
Added: 1365 days ago
From: mana
Views: 3285
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
แก่นจันทร์โมเดล
24:47
Added: 1732 days ago
From: mana
Views: 5541
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
คณิตศาสตร์ ค.1.1 ครูวิหาร กุลโกวิท
52:52
Added: 774 days ago
From: mana
Views: 2943
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงของพืช (ว1.1 ป.4/2)
52:24
Added: 1325 days ago
From: mana
Views: 5321
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
โรคทางพันธุกรรม
18:22
Added: 1353 days ago
From: mana
Views: 2037
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยการคิดดอกเบี้ยใน 1ปี (ค1.2 ป.6/2)
52:05
Added: 1254 days ago
From: mana
Views: 5033
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การดูstreaming และ vedio on demandนายมานะ เตียวแช
19:07
Added: 1615 days ago
From: mana
Views: 8004
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
จริยธรรม เด็กดีตอนที่1
04:00
Added: 1451 days ago
From: mana
Views: 11996
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
นำเสนอผลงานตามภารกิจกลุ่มที่ 3
21:28
Added: 985 days ago
From: mana
Views: 2374
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
Thank s and (ต1.2ป5/1)
02:23:22
Added: 1369 days ago
From: mana
Views: 7774
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การลดราคา (ค1.2 ป.6/2)
53:12
Added: 1275 days ago
From: mana
Views: 4599
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
Reading Comprehension (ต1.1 ป.6/4 ต1.3 ป.6/1)
49:32
Added: 1300 days ago
From: mana
Views: 8519
แสดงความคิดเห็น: 0
     
ดินเปรี้ยว (ว6.1 ป.4/2)
56:14
Added: 1251 days ago
From: mana
Views: 4857
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
เปิดการประชุม การประชุมพัฒนานักวางแผนกลยุทธ์
05:54
Added: 985 days ago
From: mana
Views: 2502
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
วงจรประสาทและระบบประสาทสัตว์
17:56
Added: 1360 days ago
From: mana
Views: 3268
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
คำเป็น,คำตาย (ท4.1 ป.4/1)
50:06
Added: 1332 days ago
From: mana
Views: 3750
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่น (ท4.1 ป.5/3)
59:33
Added: 1296 days ago
From: mana
Views: 5776
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การอ่านและการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม (ค2.1 ป.4/3)
44:15
Added: 1254 days ago
From: mana
Views: 5096
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated