Watch Videos
Videos 1 - 20 of 1884
 
การเรียนรู้แบบบูรณาการที่โรงเรียนสัตยาสัย
20:06
Added: 504 days ago
From: mana
Views: 2934
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การเรียนในหนึ่งวันกับโรงเรียนสัตยาสัย
26:47
Added: 504 days ago
From: mana
Views: 3873
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
เริ่มต้นเรียนรู้อย่างมีคุณภาพกับโรงเรียนสัตยาสัย
28:10
Added: 504 days ago
From: mana
Views: 2325
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบ O-NET
22:58
Added: 504 days ago
From: mana
Views: 3214
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
คลิปวิดีโอโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
04:27
Added: 519 days ago
From: mana
Views: 3341
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
เสวนา"แนวทางขับเคลื่อนนโยบายลกเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
01:36:24
Added: 520 days ago
From: mana
Views: 2568
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
เสวนาพิเศษการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
01:53:10
Added: 520 days ago
From: mana
Views: 2526
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
แนวทางบริหารจัดการเวลาเรียน:ภาพรวมทุกด้าน(ต่อ)
13:37
Added: 522 days ago
From: mana
Views: 2670
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน:"ภาพรวมทุกด้าน"
01:07:27
Added: 522 days ago
From: mana
Views: 2865
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ประชุมทางไกล รมว กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย
02:36:58
Added: 574 days ago
From: mana
Views: 3976
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ภาษาไทย ป.3 คำคล้องจอง
51:06
Added: 592 days ago
From: mana
Views: 1927
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ภาษาไทย ป.3 อักษร 3 หมู่ (ไตรยางค์)
28:07
Added: 592 days ago
From: mana
Views: 1398
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ภาษาต่างประเทศ ป.3 My daily activities
38:13
Added: 592 days ago
From: mana
Views: 1276
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ภาษาต่างประเทศ ป.3 Back to School
26:07
Added: 592 days ago
From: mana
Views: 1206
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
คณิตศาสตร์ ป.3 โจทย์ปัญหาการบวก
27:23
Added: 592 days ago
From: mana
Views: 1399
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
คณิตศาสตร์ ป.3 การเปรียบเทียบจำนวน
21:18
Added: 592 days ago
From: mana
Views: 1358
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 การทำความสะอาดรองเท้า
26:19
Added: 592 days ago
From: mana
Views: 1396
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated