Search Videos
Result Videos 1 - 12 of 12
 

Related Tags: กฏ 9 ข้อ นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา รมว.ศธ บรรยายพิเศษ รมว.ศธ.(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ประชุมทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย พิธิเปิดสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ พิธิเปิดสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ(ตอน2 พิธิเปิดสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ(ตอน3 รมว.กระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมผอ.สพท.(ุ6-7 สค.56 240856-1 เลขา กพฐ.กล่าวรายงาน รมว.ศธ.ประชุมผอ.สพท.(ุ6-7

Sort by: Date Added - Title - View Count - Rating

ทบทวน...
66:33
Added: 2277 days ago
From admin
Views: 8102
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ทบทวน...
73:37
Added: 2277 days ago
From admin
Views: 8376
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
นโยบา...
71:48
Added: 1287 days ago
From mana
Views: 27251
แสดงความคิดเห็น: 1
Not yet rated
บรรยา...
26:13
Added: 1676 days ago
From mana
Views: 4635
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ประชุ...
63:46
Added: 868 days ago
From mana
Views: 2684
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ประชุ...
156:58
Added: 665 days ago
From mana
Views: 4199
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธิเ...
150:38
Added: 1403 days ago
From mana
Views: 2858
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธิเ...
153:18
Added: 1403 days ago
From mana
Views: 4411
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธิเ...
10:9
Added: 1403 days ago
From mana
Views: 3527
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
รมว.ก...
51:15
Added: 1403 days ago
From mana
Views: 7301
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
รมว.ก...
18:57
Added: 1372 days ago
From mana
Views: 6584
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
เลขา ...
54:41
Added: 1403 days ago
From mana
Views: 4763
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
 
1