Search Videos
Result Videos 1 - 12 of 12
 

Related Tags: กฏ 9 ข้อ นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา รมว.ศธ บรรยายพิเศษ รมว.ศธ.(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ประชุมทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย พิธิเปิดสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ พิธิเปิดสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ(ตอน2 พิธิเปิดสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ(ตอน3 รมว.กระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมผอ.สพท.(ุ6-7 สค.56 240856-1 เลขา กพฐ.กล่าวรายงาน รมว.ศธ.ประชุมผอ.สพท.(ุ6-7

Sort by: Date Added - Title - View Count - Rating

ทบทวน...
66:33
Added: 2187 days ago
From admin
Views: 7991
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ทบทวน...
73:37
Added: 2187 days ago
From admin
Views: 8268
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
นโยบา...
71:48
Added: 1197 days ago
From mana
Views: 27171
แสดงความคิดเห็น: 1
Not yet rated
บรรยา...
26:13
Added: 1586 days ago
From mana
Views: 4592
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ประชุ...
63:46
Added: 777 days ago
From mana
Views: 2557
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ประชุ...
156:58
Added: 574 days ago
From mana
Views: 3976
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธิเ...
150:38
Added: 1313 days ago
From mana
Views: 2797
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธิเ...
153:18
Added: 1312 days ago
From mana
Views: 4327
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธิเ...
10:9
Added: 1312 days ago
From mana
Views: 3418
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
รมว.ก...
51:15
Added: 1312 days ago
From mana
Views: 7156
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
รมว.ก...
18:57
Added: 1281 days ago
From mana
Views: 6453
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
เลขา ...
54:41
Added: 1312 days ago
From mana
Views: 4640
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
 
1