Search Videos
Result Videos 1 - 12 of 12
 

Related Tags: กฏ 9 ข้อ นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา รมว.ศธ บรรยายพิเศษ รมว.ศธ.(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ประชุมทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย พิธิเปิดสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ พิธิเปิดสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ(ตอน2 พิธิเปิดสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ(ตอน3 รมว.กระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมผอ.สพท.(ุ6-7 สค.56 240856-1 เลขา กพฐ.กล่าวรายงาน รมว.ศธ.ประชุมผอ.สพท.(ุ6-7

Sort by: Date Added - Title - View Count - Rating

ทบทวน...
66:33
Added: 2156 days ago
From admin
Views: 7936
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ทบทวน...
73:37
Added: 2156 days ago
From admin
Views: 8200
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
นโยบา...
71:48
Added: 1166 days ago
From mana
Views: 27127
แสดงความคิดเห็น: 1
Not yet rated
บรรยา...
26:13
Added: 1554 days ago
From mana
Views: 4563
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ประชุ...
63:46
Added: 746 days ago
From mana
Views: 2488
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ประชุ...
156:58
Added: 543 days ago
From mana
Views: 3898
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธิเ...
150:38
Added: 1282 days ago
From mana
Views: 2756
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธิเ...
153:18
Added: 1281 days ago
From mana
Views: 4278
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธิเ...
10:9
Added: 1281 days ago
From mana
Views: 3366
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
รมว.ก...
51:15
Added: 1281 days ago
From mana
Views: 7063
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
รมว.ก...
18:57
Added: 1250 days ago
From mana
Views: 6366
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
เลขา ...
54:41
Added: 1281 days ago
From mana
Views: 4562
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
 
1