Search Videos
Result Videos 1 - 12 of 12
 

Related Tags: Bedtime Story 1 ต1.1 ป.44 2 การจับใจความและพูดแสดงความรู้ความคิดในเรื่องที่ฟังดู โฆษณา ท2.1 การตอบสนองต่อการสัมผัสของสัตว์ ว1.1 การตอบสนองต่อความชื้นของหอยทาก(ว1.1 ว8.1 ป.43 การตอบสนองต่ออุณหภูมิของสัตว์ การตอบสนองต่อเสียงของสัตว์(ว1.1 การพูดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ต1.2 การพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลตนเองและเพื่อน การเขียนย่อความ นิทานพื้นบ้านท้องถิ่น ภาคใต้ ท1.1 ป.41 ท5.1 พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า

Sort by: Date Added - Title - View Count - Rating

Bedtime Story 1...
55:47
Added: 1351 days ago
From mana
Views: 3580
แสดงความคิดเห็น: 0
     
Bedtime Story 2...
55:50
Added: 1350 days ago
From mana
Views: 4272
แสดงความคิดเห็น: 0
     
การจั...
50:2
Added: 1086 days ago
From mana
Views: 4604
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
54:33
Added: 1320 days ago
From mana
Views: 4587
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
55:5
Added: 1328 days ago
From mana
Views: 11493
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
55:47
Added: 1328 days ago
From mana
Views: 4564
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
56:24
Added: 1327 days ago
From mana
Views: 5048
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การพู...
51:11
Added: 1168 days ago
From mana
Views: 4498
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การพู...
51:37
Added: 1162 days ago
From mana
Views: 25405
แสดงความคิดเห็น: 0
 
การเข...
48:49
Added: 1086 days ago
From mana
Views: 7187
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
นิทาน...
49:34
Added: 1090 days ago
From mana
Views: 6396
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พฤติก...
57:10
Added: 1335 days ago
From mana
Views: 11407
แสดงความคิดเห็น: 0
     
 
1