Search Videos
Result Videos 1 - 20 of 29
 

Related Tags: It's fun ต1.3 ป.43 Our favourite subject ต1.2 ป.45 Story time ต2.1 Walk rally(ต1.1 การตอบสนองของพืชที่มีต่อการสัมผัส ว1.1 ว8.1 ป.42 การตอบสนองของพืชที่มีต่อสิ่งเร้า การตอบสนองของพืชที่มีต่ออุณหภูมิ การตอบสนองของพืชที่มีต่อแสง การตอบสนองต่อความชื้นของหอยทาก(ว1.1 ป.44 การตอบสนองต่อแสงของไส้เดือนดิน แ.44 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ค1.2 การบอกระยะเวลา ค2.1 การบอกเวลา การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน(ค1.2 การอ่านจับใจความข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน(ท1.1 การอ่านจับใจความจากบันเทิงคดี 6 การอ่านจับใจความเรื่องเล่าจากประสบการณ์ การอ่านหนังสือตามความสนใจ 7

Sort by: Date Added - Title - View Count - Rating

It's fun (ต1....
52:23
Added: 1338 days ago
From mana
Views: 3932
แสดงความคิดเห็น: 0
     
Our favourite s...
69:3
Added: 1171 days ago
From mana
Views: 4137
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
Story time (ต...
56:54
Added: 1332 days ago
From mana
Views: 7597
แสดงความคิดเห็น: 0
     
Walk rally(ต1...
67:41
Added: 1391 days ago
From mana
Views: 4456
แสดงความคิดเห็น: 1
     
การตอ...
54:53
Added: 1338 days ago
From mana
Views: 5036
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
54:36
Added: 1350 days ago
From mana
Views: 5559
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
53:12
Added: 1169 days ago
From mana
Views: 5201
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
55:39
Added: 1338 days ago
From mana
Views: 5245
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
54:30
Added: 1163 days ago
From mana
Views: 4525
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
53:35
Added: 1350 days ago
From mana
Views: 5129
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
55:5
Added: 1328 days ago
From mana
Views: 11493
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
55:44
Added: 1330 days ago
From mana
Views: 7872
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การบว...
41:12
Added: 1317 days ago
From mana
Views: 5072
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การบอ...
45:33
Added: 1306 days ago
From mana
Views: 6648
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การบอ...
45:49
Added: 1307 days ago
From mana
Views: 4644
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การลบ...
45:1
Added: 1317 days ago
From mana
Views: 4691
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การอ่...
59:4
Added: 1356 days ago
From mana
Views: 5188
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การอ่...
54:1
Added: 1168 days ago
From mana
Views: 5322
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การอ่...
60:39
Added: 1371 days ago
From mana
Views: 5562
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การอ่...
59:18
Added: 1098 days ago
From mana
Views: 4942
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
 
12»