Search Videos
Result Videos 1 - 20 of 29
 

Related Tags: It's fun ต1.3 ป.43 Our favourite subject ต1.2 ป.45 Story time ต2.1 Walk rally(ต1.1 การตอบสนองของพืชที่มีต่อการสัมผัส ว1.1 ว8.1 ป.42 การตอบสนองของพืชที่มีต่อสิ่งเร้า การตอบสนองของพืชที่มีต่ออุณหภูมิ การตอบสนองของพืชที่มีต่อแสง การตอบสนองต่อความชื้นของหอยทาก(ว1.1 ป.44 การตอบสนองต่อแสงของไส้เดือนดิน แ.44 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ค1.2 การบอกระยะเวลา ค2.1 การบอกเวลา การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน(ค1.2 การอ่านจับใจความข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน(ท1.1 การอ่านจับใจความจากบันเทิงคดี 6 การอ่านจับใจความเรื่องเล่าจากประสบการณ์ การอ่านหนังสือตามความสนใจ 7

Sort by: Date Added - Title - View Count - Rating

It's fun (ต1....
52:23
Added: 1453 days ago
From mana
Views: 4002
แสดงความคิดเห็น: 0
     
Our favourite s...
69:3
Added: 1285 days ago
From mana
Views: 4256
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
Story time (ต...
56:54
Added: 1446 days ago
From mana
Views: 7923
แสดงความคิดเห็น: 0
     
Walk rally(ต1...
67:41
Added: 1506 days ago
From mana
Views: 4542
แสดงความคิดเห็น: 1
     
การตอ...
54:53
Added: 1452 days ago
From mana
Views: 5131
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
54:36
Added: 1465 days ago
From mana
Views: 5635
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
53:12
Added: 1284 days ago
From mana
Views: 5337
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
55:39
Added: 1453 days ago
From mana
Views: 5328
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
54:30
Added: 1277 days ago
From mana
Views: 4633
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
53:35
Added: 1465 days ago
From mana
Views: 5200
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
55:5
Added: 1443 days ago
From mana
Views: 11649
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
55:44
Added: 1445 days ago
From mana
Views: 7980
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การบว...
41:12
Added: 1432 days ago
From mana
Views: 5147
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การบอ...
45:33
Added: 1421 days ago
From mana
Views: 6755
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การบอ...
45:49
Added: 1421 days ago
From mana
Views: 4754
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การลบ...
45:1
Added: 1431 days ago
From mana
Views: 4826
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การอ่...
59:4
Added: 1471 days ago
From mana
Views: 5279
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การอ่...
54:1
Added: 1283 days ago
From mana
Views: 5452
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การอ่...
60:39
Added: 1485 days ago
From mana
Views: 5646
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การอ่...
59:18
Added: 1213 days ago
From mana
Views: 5065
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
 
12»