Search Videos
Result Videos 1 - 20 of 29
 

Related Tags: It's fun ต1.3 ป.43 Our favourite subject ต1.2 ป.45 Story time ต2.1 Walk rally(ต1.1 การตอบสนองของพืชที่มีต่อการสัมผัส ว1.1 ว8.1 ป.42 การตอบสนองของพืชที่มีต่อสิ่งเร้า การตอบสนองของพืชที่มีต่ออุณหภูมิ การตอบสนองของพืชที่มีต่อแสง การตอบสนองต่อความชื้นของหอยทาก(ว1.1 ป.44 การตอบสนองต่อแสงของไส้เดือนดิน แ.44 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ค1.2 การบอกระยะเวลา ค2.1 การบอกเวลา การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน(ค1.2 การอ่านจับใจความข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน(ท1.1 การอ่านจับใจความจากบันเทิงคดี 6 การอ่านจับใจความเรื่องเล่าจากประสบการณ์ การอ่านหนังสือตามความสนใจ 7

Sort by: Date Added - Title - View Count - Rating

It's fun (ต1....
52:23
Added: 1397 days ago
From mana
Views: 3986
แสดงความคิดเห็น: 0
     
Our favourite s...
69:3
Added: 1229 days ago
From mana
Views: 4193
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
Story time (ต...
56:54
Added: 1390 days ago
From mana
Views: 7776
แสดงความคิดเห็น: 0
     
Walk rally(ต1...
67:41
Added: 1449 days ago
From mana
Views: 4516
แสดงความคิดเห็น: 1
     
การตอ...
54:53
Added: 1396 days ago
From mana
Views: 5113
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
54:36
Added: 1409 days ago
From mana
Views: 5610
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
53:12
Added: 1228 days ago
From mana
Views: 5293
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
55:39
Added: 1397 days ago
From mana
Views: 5304
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
54:30
Added: 1221 days ago
From mana
Views: 4605
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
53:35
Added: 1409 days ago
From mana
Views: 5181
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
55:5
Added: 1387 days ago
From mana
Views: 11587
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การตอ...
55:44
Added: 1389 days ago
From mana
Views: 7963
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การบว...
41:12
Added: 1375 days ago
From mana
Views: 5126
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การบอ...
45:33
Added: 1365 days ago
From mana
Views: 6721
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การบอ...
45:49
Added: 1365 days ago
From mana
Views: 4714
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การลบ...
45:1
Added: 1375 days ago
From mana
Views: 4788
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การอ่...
59:4
Added: 1415 days ago
From mana
Views: 5251
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การอ่...
54:1
Added: 1227 days ago
From mana
Views: 5414
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การอ่...
60:39
Added: 1429 days ago
From mana
Views: 5611
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
การอ่...
59:18
Added: 1157 days ago
From mana
Views: 5023
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
 
12»