Search Videos
Result Videos 1 - 11 of 11
 

Related Tags: การบริหารงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียน 191155-2 ประชุมทางไกล รมว มอบนโยบาย พิธิเปิดสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ พิธิเปิดสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ(ตอน2 พิธิเปิดสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ(ตอน3 พิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม(รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รมว.กระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมผอ.สพท.(ุ6-7 สค.56 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโบายก่อนเปิดภาคเรียน156

Sort by: Date Added - Title - View Count - Rating

การบร...
35:1
Added: 1621 days ago
From mana
Views: 10550
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
นโยบา...
92:21
Added: 2344 days ago
From admin
Views: 29238
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
บรรยา...
37:50
Added: 1676 days ago
From mana
Views: 7153
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ประชุ...
156:58
Added: 665 days ago
From mana
Views: 4199
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธิเ...
150:38
Added: 1403 days ago
From mana
Views: 2858
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธิเ...
153:18
Added: 1403 days ago
From mana
Views: 4411
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธิเ...
10:9
Added: 1403 days ago
From mana
Views: 3527
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธีเ...
38:27
Added: 1879 days ago
From mana
Views: 54191
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธีแ...
15:42
Added: 613 days ago
From mana
Views: 2470
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
รมว.ก...
51:15
Added: 1403 days ago
From mana
Views: 7301
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
รัฐมน...
53:11
Added: 1504 days ago
From mana
Views: 3928
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
 
1