Search Videos
Result Videos 1 - 11 of 11
 

Related Tags: การบริหารงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียน 191155-2 ประชุมทางไกล รมว มอบนโยบาย พิธิเปิดสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ พิธิเปิดสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ(ตอน2 พิธิเปิดสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ(ตอน3 พิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม(รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รมว.กระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมผอ.สพท.(ุ6-7 สค.56 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโบายก่อนเปิดภาคเรียน156

Sort by: Date Added - Title - View Count - Rating

การบร...
35:1
Added: 1499 days ago
From mana
Views: 10371
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
นโยบา...
92:21
Added: 2222 days ago
From admin
Views: 28612
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
บรรยา...
37:50
Added: 1555 days ago
From mana
Views: 7008
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
ประชุ...
156:58
Added: 543 days ago
From mana
Views: 3898
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธิเ...
150:38
Added: 1282 days ago
From mana
Views: 2756
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธิเ...
153:18
Added: 1281 days ago
From mana
Views: 4278
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธิเ...
10:9
Added: 1281 days ago
From mana
Views: 3366
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธีเ...
38:27
Added: 1757 days ago
From mana
Views: 52198
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
พิธีแ...
15:42
Added: 491 days ago
From mana
Views: 2173
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
รมว.ก...
51:15
Added: 1281 days ago
From mana
Views: 7063
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
รัฐมน...
53:11
Added: 1382 days ago
From mana
Views: 3738
แสดงความคิดเห็น: 0
Not yet rated
 
1