Most Popular Tags
 
แนะนำสวนพนาวัฒน์(สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิเบื้องต้น รายงานการรับนักเรียน ผลสำรวจโครงการเด็กดี V-Star การพัฒนาครูด้วยระบบ E-Traning(สพค นโยบายการรับนักเรียน พิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม(รมต.กระทรวงศึกษาธิการ สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม2504551-2(เลขาธิการกพฐ สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม(อย่างนี้ซิผู้บริหารตัวจริง) สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม2504551-3(เลขาธิการกพฐ การพัฒนานิสัยเด็กโดยอริยมรรค(พระภาวนาวิริยคุณ) ความคิดรากฐานในการจัดการศึกษา(พระภาวนาวิริยคุณ) ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รายงานการรับนักเรียนปี OBEC Obec การบริจาคเงินเข้ากองทุนครู การเข้าโปรแกรม การใช้โปรแกรม การเบิกเกิน ประชุม Conference งบประมาณ รับนักเรียน งบดำเนินงาน นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา รมว.ศธ เลขาธิการ กพฐ กันเงินไว้เบิก งบลงทุน การรายงานการรับนักเรียนปี2555(สพป นโยบาย รมต.ศธ การพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลตนเองและเพื่อน ต1.2 ป.44 บรรยายสรุปวาระแห่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ตอนที่ 2 นโยบายการรับนักเรียนปีกศ.2555 ภาษาไทย ป.6 การอ่านข้อมูลแผนผัง แผนภูมิ และกราฟ ดร.รังสรร ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การเขียนแผนภาพโครงเรื่องแลลเรียงลำดับเหตุการณ์(ท2.1 ป.63 การจัดสรรงบประมาณ นโยบายรับนักเรียนปีกศ.2555 เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ป.5 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ 2008 ประชุมผอ.สพท.4/2555 แผนการศึกษา อุทกภัย,งบประมาณ55 มหกรรมเรียนต่อ(เสวนาการรับนักเรียน3) การใช้โปรแกรมเลื่อขั้นเงินเดือน การรายงานข้อมูลรับนักเรียน ปีกศ.2555ตอน3(สพม ระบำสายฟ้า ท1.1 ป.41 5 ท5.1 ป.42 วิทยาศาสตร์ป.4โครงสร้างภายนอกของพืช คะแนนO-net นโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา.2556 งบอุดหนุน นโยบายทางการศึกษา คำราชาศัพท์ ป.4 การคัดลายมือ การเขียนคำแนะนำและอธิบายแสดงขั้นตอน ปีกศ.2555(สพม มหกรรมเรียนต่อ(เสวนาการรับนักเรียน1) ประชาธิปไตยใบกลาง เรื่องคำสันธาน ท4.1 ป.51 ปีกศ.2555ตอน2(สพม งบบุคลากร งบดำเนินงานงบรายจ่ายอื่น Personal Information (ต1.2 ป.6/1 ต1.3 ป.6/1) การจำแนกพืชดอกและพืชไร้ดอก(ว1.2ป53 ว8.1ป524 ผอ.สพท.32555(เลขาธิการ มหกรรมเรียนต่อ(เสวนาการรับนักเรียน ม.1ม.4 ปี2555) ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง9212554 สอนการติดตั้งคอนเฟอเรนส์(Aethra Vega ProS รากและหน้าที่ของราก(ว8.1ป42 สพป.น่านเขต ภาษาอังกฤษป.6 Greeting And Leaving การกรอกข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 โครงการครูคืนถิ่น