Most Active Users in the Channel
 

Top watched In คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา Channel
 

Recently Added To คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 

Tag ล่าสุด
 
แผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งและแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ของหน่วงเวลา ค2.1 ป.43 รูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม ค3.1 ป.53 ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม ค1.2 การแบ่งรูปออกเป็นส่วนๆที่เท่ากัน ป.42 การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย ค2.2 ป.41 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การลดราคา การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมโดยความยาวเส้นทแยงมุม ป.62 โจทย์ปัญหาร้อยละ การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมความยาวด้านและความสูง เศษส่วนกับร้อยละ ค1.1 การบวก ลบ คูณ หาร รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่1 ป.51 สถานการณ์การเปรียบเทียบเรียงลำดับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง(ค1.1ป41 โจทย์ปัญหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก(ค2.2 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม การเขียนความยาวปริมาตรความจุนำหนักทศนิยมหนึ่งตำแหน่งค1.1ป41 การหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก(ค2.2 การเรียงลำดับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง