Most Active Users in the Channel
 

Top watched In สื่อการสอนวิชาชีววิทยา ม.ปลาย Channel
 

Recently Added To สื่อการสอนวิชาชีววิทยา ม.ปลาย
 

Tag ล่าสุด
 
การป้องกันตนเองของร่างกาย และระบบภูมิคุ้มกัน องค์ประกอบของเลือด หมู่เลือด และการแข็งตัวของเลือด ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด Open Circulatory System และแบบปิด Closed ไต หน่วยไต และการสร้างปัสสาวะของไตคน กลไกการหายใจและศูนย์ควบคุมการหายใจในคน การแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์น้ำและสัตว์บก Oxidative Phosphorylation ลูกโซ่หายใจ ภาพรวมของการสลายอาหารระดับเซลล์ การย่อยอาหารในลำไส้เล็ก ทางเดินอาหารและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง การสื่อสารระหว่างเซลล์ องค์ประกอบของการสื่อสารระดับเซลล์ การสื่อสารระยะไกล การสื่อสารระยะใกล้ บทนำ การดำรงชีวิตของเซลล์ กรดนิวคลีอิค โปรตีน ปฏิกกิริยา Polymerization และ Hydrolysis การเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาและประมาณขนาดด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง