Most Active Users in the Channel
 

Top watched In สื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย Channel
 

Recently Added To สื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย
 

Tag ล่าสุด
 
กิจกรรมการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตส์ ศูนย์กลางมวล การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย การเคลื่อนที่แบบตกอย่างเสรี โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม การทำงานในการหมุนและพลังงานจลน์ในการหมุน โมเมนต์ความเฉื่อย ทอร์คและการหมุน เครื่องกล กฎสากลของการอนุรักษ์พลังงานการแปลงพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงานกล งานและกำลัง การเคลื่อนที่แบบวงกลม บทการเคลื่อนที่แบบโพเจกไทล์ การประยุกต์เรื่องกฎการเคลื่อนที่ จุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วง น้ำหนัก แรงดึงดูดระหว่างมวล กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของนิวตัน การเคลื่อนที่ใน 2 และ 3 มิติ